[1]
เดชะปรากรม ณ. 2019. รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 21, 3 (ต.ค. 2019), 87–93.