[1]
คณึงเพียร ธ. , ทะเรรัมย์ จ. และ เศลวัตนะกุล ส. 2020. ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 35, 2 (ส.ค. 2020), 231–242.