[1]
ยอดทอง ส. , อุสาหะ ร. และ ภู่พัทธยากร อ. 2020. ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 35, 2 (ส.ค. 2020), 381–391.