[1]
เอมอิ่มอนันต์อ., คำประเสริฐพ., วทัญญูคุณากรน., ชิยางคะบุตรส. และ ขจรนามพ. 2021. การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 1 (เม.ย. 2021), 227-237.