[1]
เอมอิ่มอนันต์ อ. , คำประเสริฐ พ. , วทัญญูคุณากร น. , ชิยางคะบุตร ส. และ ขจรนาม พ. 2021. การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 1 (เม.ย. 2021), 227–237.