[1]
รักษาทรัพย์ ศ. , สว่างวงศ์สิน ศ. และ สุริยะพันธ์ น. 2021. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 1 (เม.ย. 2021), 159–168.