[1]
ห้าวหาญ จ. , จันโทภาส พ. , มยูขโชติ ศ. , โสโสม บ. และ ศรีดาวเรือง ฉ. 2021. รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 3 (ธ.ค. 2021), 503–511.