[1]
สุทธิพันธ์ น. , จุลรัมย์ ร., บทม์รัตน์ชยะกูร ณ. และ สุทธิพันธ์ ภ. 2022. การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดูแลแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 37, 2 (ส.ค. 2022), 431–440.