[1]
เกษสุวรรณ ส. , ลาวิณห์ น. , รัตนานนท์ น. , วงษาเนาว์ ส. , โต๊ะซอ ส. และ คุ้มเพชร ท. 2022. การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 37, 3 (ธ.ค. 2022), 739–747.