[1]
เชาว์ไวย ส., พลทิพย์ ก., สืบสุนทร ว., ชาประดิษฐ์ จ. และ ต้นเกตุ ช. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-2. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 1 (เม.ย. 2023), 11–20.