[1]
แสงงาม ถ. , จันทร์สม ป. , บุรวงศ์ ส. , ทองทรัพย์ ส. , ชัยยะเตชานนท์ ว. , ไชยมงคล ว. , จันทร์ดี ว. และ บนขุนทด ป. 2023. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 2 (ส.ค. 2023), 329–338.