[1]
พิมพ์รัตน์ เ. 2023. สารบัญ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 2 (ส.ค. 2023).