[1]
มีชนะ ป., ลัทธ์ธรรม ส., ต้นเกตุ ช., บนขุนทด ป., บุรวงศ์ ส., แสงงาม ถ. และ ไชยคำ ร. 2023. ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 3 (ธ.ค. 2023), 639–648.