(1)
สุขเลิศแล้ว ป. ความชุกของการเกิดความไม่สอดคล้องกันในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยาในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 32, 79-89.