(1)
ชยางศุ ส. ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 32, 1-11.