(1)
เสาวรัจ ว. พัฒนาการตรวจวินิจฉัย α-Thalassemia1 ด้วยเทคนิค Multiplex Gap PCR. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 31, 129-138.