(1)
หลอมประโคน ป. ไข้เลือดออกที่ได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (2556-2558). Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 31, 85-97.