(1)
พันธุลี พ. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 30, 170-182.