(1)
เตียประเสริฐ ล. ผลของการใช้เกณฑ์การให้เลือดต่ออัตราการให้เลือดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะน่วม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 30, 21-29.