(1)
จิรันดร ส. ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 30, 57-69.