(1)
กรองทอง ส.; กระจายกลาง ศ.; สุรศร น.; พรหมตวง ส. พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 45-60.