(1)
เฮงสวัสดิ์ ก. การศึกษาระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ของยาชาในการระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเทียบกับสตรีตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 29, 113-121.