(1)
กิติโยดม ส. การศึกษาภาวะซักในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 29, 129-138.