(1)
เผื่อนงูเหลื่อม พ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดในครรภ์ครบกำหนด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 265-278.