(1)
กิติโยดม ส.; สระแกทอง ม.; นอกขุนทด พ. การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 29, 41-50.