(1)
จิระกังวาน ม.; สารพล ส. ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 28, 121-129.