(1)
มิตรปราสาท พ. เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนในระยะที่ 2 ของการคลอด ต่อผลของ Blood Gas ในหลอดเลือดแดงของสายสะดือ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 23-31.