(1)
จรูญวัฒนเลาหะ ส. ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีและอัลตราซาวน์ของมะเร็งเต้านมชนิด Invasive Ductal Carcinoma ในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 343-352.