(1)
สุทัศนาวิจิตร ส. การเปรียบเทียบผลของยา Levobupivacaine กับยา Bupivacaine ในผู้ตั้งครรภ์ ที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยวิธีฉีดยาทางช่องไขสันหลัง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 367-378.