(1)
นลินทัศไนย ป. อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 393-404.