(1)
ภูระธีรานรัชต์ พ. ความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 449-462.