(1)
ธีรวิรุฬห์ ส. การศึกษาภาพถ่ายจากเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 64-MDCT ในผู้ป่วยสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 26, 463-469.