(1)
เตชาเสถียร เ. การตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) Category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราฃาวด์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 11-21.