(1)
วรรณศรี แ. การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังรับยาระงับความรูสึกในห้องพักฟื้น. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 23-32.