(1)
คำภักดี ส. ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 107-112.