(1)
ไชยชิน ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับความสุขในการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จังหวัดบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 27, 263-275.