(1)
สุคนธ์ ธ. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยคลื่นช็อคชนิดเรเดียนกับการนวดแบบกดลึกในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของทราพีเซียสส่วนบน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 129-144.