(1)
จรูญวัฒนเลาหะ ส. การประเมินและแปรผลลักษณะทางอัลตราซาวน์ ของก้อนที่เต้านม โดยใช้Ultrasonographic BI-RADS เปรียบเทียบกับผลพยาธิวิทยา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 163-171.