(1)
เลาหศิลป์สมจิตร์ ณ. สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 353-356.