(1)
ชูเชิด ส. ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 1-11.