(1)
ตั้งอดุลย์รัตน์ อ. การคัดเลือกยา Meropenem โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะของยาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 97-106.