(1)
วังโน ว. การใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ที่แผนกอายุรกรรมในจังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 20, 75-84.