(1)
บุญเปล่ง น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคซิลิโคสิส ของคนงานโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 1-9.