(1)
ขันธรักษา น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยแผลเปปติกทะลุในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 11-21.