(1)
ศฤงคารินกุล ท.; พานิชเจริญ ล. การศึกษาการปฏิบัติจริง ปัญหาและอุปสรรคในการออกกำลังกาย และการทำกายภาพบำบัดเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 69-79.