(1)
ตันรัตนานนท์ ด. ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของระบบการทำงานของไตที่ลดลงในผู้ป่วยไตเรื้อรังในคลินิกโรคไต. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 55-64.