(1)
ประเคนรี น.; เทพสุริยานนท์ ส.; ทองประเสริฐ พ. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 24, 73-85.