(1)
กิตติว้ฒนาสาร ภ.; ยิ้มรัตนบวร พ. กระดูกต้นขาหักในเด็ก : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อน ในระยะต้นและระยะยาว ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547-2550. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 607-616.