(1)
พิพัฒน์พงศานนท์ พ. ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุข เขต 13 โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 721-728.