(1)
Keidkawinphong, M. ป้จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่มารับการฉีดวัคซีนปีองกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจ้งหวัดสุรินทร์ที่ถูกสุน้ขหรือแมวกัด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 759-770.